Studia Podyplomowe Doctor Of Business Administration

Studia Podyplomowe

DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION

o studiach

DBA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Czym charakteryzują się studia DBA
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i usługami cyfrowymi?

Studia podyplomowe Doctor of Business Administration na kierunku Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem i Usługami Cyfrowymi, stanowią kontynuację prowadzonych studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Wychodzą one naprzeciw oczekiwaniom w zakresie pogłębienia wiedzy i umiejętności wyższej kadry zarządzającej odpowiedzialnej za budowanie odporności podmiotów z sektora publicznego, militarnego i prywatnego na zagrożenia z cyberprzestrzeni. Jednak najważniejszym celem studiów jest rozwijanie umiejętności studentów w zakresie prowadzenia badań naukowych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa. Studenci zdobędą wiedzę umożliwiającą rewizję istniejących paradygmatów, obejmującą podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa, główne tendencje rozwojowe dyscypliny nauki o bezpieczeństwie, metodologię badań naukowych oraz zasady upowszechniania wyników działalności naukowej. Studenci zostaną zapoznani z fundamentalnymi dylematami cywilizacji cyfrowej oraz ekonomicznymi, prawnymi i etycznymi uwarunkowaniami prowadzenia działalności naukowej. Będą znali podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników badań z zakresu zarządzania cyberbezpieczeństwem i usługami cyfrowymi.


Dla kogo przeznaczone są studia?

Studia DBA adresowane są do przyszłych lub obecnych kierowników, menedżerów oraz osób zarządzających działalnością Operatorów Usług Kluczowych, podmiotów stanowiących Infrastrukturę Krytyczną Państwa oraz przedstawicieli administracji centralnej i służb, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera i ukończyli studia podyplomowe Executive Master of Business Administration na kierunku Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem i Usługami Cyfrowymi, realizowane przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni, studia podyplomowe Master of Business Administration na kierunku Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem realizowane przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie lub studia podyplomowe Master of Business Administration. Studia zostały przygotowane przede wszystkim dla osób, które nie tylko chcą doskonalić swoje umiejętności z zakresu zarządzania cyberbezpieczeństwem i usługami cyfrowymi, ale także zamierzają samodzielnie prowadzić badania w obszarze cyberbezpieczeństwa.


Czego uczyć się będą słuchacze?

W trakcie studiów zostały zaplanowane zajęcia dotyczące metodologii prowadzenia badań naukowych, zarządzania bezpieczeństwem narodowym, zarządzania cyberbezpieczeństwem oraz usługami cyfrowymi. Wiedza przekazywana będzie przez wysoko kwalifikowanych specjalistów, wykładowców oraz praktyków specjalizujących się w powyższej problematyce. Zajęcia teoretyczne prowadzone będą metodą audytoryjną z wykorzystaniem różnych technik audiowizualnych (w trybie stacjonarnym lub zdalnym), natomiast zajęcia praktyczne prowadzone będą w oparciu o studia przypadków, ćwiczenia oraz pracę w laboratorium komputerowym. Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymagań określonych programem studiów oraz przygotowanie pracy końcowej w formie opracowania zawierającego koncepcję rozprawy doktorskiej, której problematyka obejmuje obszar szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego, cyberbezpieczeństwa, usług cyfrowych i mieści się w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Dodatkowym wymogiem ukończenia studiów jest wydanie publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym.


Czym różnią się studia DBA od studiów MBA w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem i usługami cyfrowymi?

Studia DBA należy postrzegać jak kolejny poziom zdobywania wiedzy i doświadczeń w zakresie zarządzania. Wymaganiem wstępnym jest posiadanie doświadczeń w zakresie zarządzania, podpartych ukończonymi studiami MBA. Jednak w trakcie tych studiów koncentrujemy się na pokazaniu w jaki sposób wykorzystać zdobyte doświadczenie w pracy naukowej. Celem studiów jest zapewnienie by słuchacz zidentyfikował problem naukowy, zidentyfikował niezbędny warsztat badawczy oraz przygotował koncepcję rozprawy doktorskiej w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem i usługami cyfrowymi.


Jakie korzyści dają studia DBA względem szkół doktorskich czy samodzielnego przygotowania rozprawy?

W trakcie zajęć słuchacze będą mieć możliwość wymienić poglądy z osobami posiadającymi potężne doświadczenie w cyberbezpieczeństwie. Będą w stanie zderzyć identyfikowane przez siebie zjawiska z tym jak cyberbezpieczeństwo postrzegane jest w innych krajach, wśród zdecydowanych dziedzinowych liderów. Dodatkowo w trakcie zajęć otrzymają wiedzę, która pozwoli im poprawnie sformułować problem badawczy, hipotezę i plan prac, przeprowadzić badania, opracować wyniki i przygotować rozprawę doktorską. W trakcie każdego z semestrów słuchacze będą zobowiązani przygotować artykuł, który zostanie opublikowany w recenzowanym czasopiśmie naukowym.


Ile artykułów i na jaki temat trzeba będzie przygotować w ramach studiów DBA?

Formalnym wymaganiem otwarcie przewodu doktorskiego jest wydanie jednego recenzowanego artykułu. Ponieważ zależy nam na wysokiej jakości prac wymóg ten będzie zwiększony dla studiów DBA. W pierwszym semestrze słuchacz będzie zobowiązany do napisania pracy, która będzie przyjęta do publikacji w jednym z czasopism naukowych Akademii Marynarki Wojennej. W drugim semestrze będzie zobowiązany przygotować pracę dla czasopisma posiadającego nie mniej niż 40 punktów. W obu przypadkach udzielimy pełnego wsparcia naszym słuchaczom. Artykuły powinny dotyczyć zagadnienia, którego dotyczyć będzie przyszła rozprawa doktorska. Pierwszy artykuł mógłby dotyczyć przedstawienia problemu badawczego, drugi scharakteryzowania stanu wiedzy o badanym zagadnieniu. Nie jest to jednak wymaganiem formalnym i szczegółowy zakres prac zostanie ustalony przez słuchacza wraz z jego opiekunem.


Jak wyglądać będą zajęcia na studiach DBA?

Słuchacze będą uczestniczyć w 26 przedmiotach w 4 blokach tematycznych, prowadzonych przez starannie dobranych wykładowców. Poszczególne zajęcia będą przygotowane tak, by pozwolić słuchaczom na wykorzystanie przekazywanej wiedzy w trakcie badań naukowych. Dodatkowo zaprosiliśmy grupę liderów, by przeprowadzili sesje "inspirujące", w trakcie których podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie problemów dotyczących cyberbezpieczeństwa, które wymagają rozwiązania.


Czy są jakieś rekomendowane miejsca noclegowe?

W trakcie tych studiów nie ma możliwości korzystania z bazy noclegowej AMW. W odległości kilku/kilkunastu kilometrów znajduje się jednak kilka miejsc z których często korzystają nasi goście. Szczególnie chwalą sobie oni noclegi w następujących miejscach:

Hotel Antares
ul. Komandorska 59
81-232 Gdynia

Hotel Spa Faltom
ul. Grunwaldzka 7
84-230 Rumia

AMW Rewita Sopot
ul. Kordeckiego 12
81-722 Sopot

Courtyard Gdynia Waterfront
ul. Jerzego Waszyngtona 19
81-342 Gdynia


W jakim czasie mogę otrzymać fakturę za studia?

Zgodnie z Ustawą o VAT fakturę za studia możemy wystawić w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od zapłaty. Szczegółowe informacje przedstawione są w niniejszych dokumentach:
Zasady wystawiania faktur za usługi edukacyjne (pobierz dokument)
Załącznik 1 (pobierz dokument)
Załącznik 2 (pobierz dokument)
Załącznik 3 (pobierz dokument)


Gdzie odbywać się będą zajęcia?

Zjazdy postanowiliśmy rozdzielić pomiędzy dwie lokalizacje: Gdynia – Akademia Marynarki Wojennej przy ul. J. Śmidowicza 69 oraz Warszawa – centrala Poczty Polskiej przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8.


TERMINY ZJAZDÓW W RAMACH II EDYCJI

Nr Data zjadu Miejsce
Numer zjazdu Data Miejscowość
I 17/18.02.2024 Gdynia
II 23/24.03.2024 Gdynia
III 13/14.04.2024 Gdynia
IV 27/28.04.2024 Warszawa
V 25/26.05.2024 Gdynia
VI 22/23.06.2024 Gdynia
VII 21/22.09.2024 Gdynia
VIII 19/20.10.2024 Warszawa
IX 16/17.11.2024 Warszawa
X 30.11/01.12.2024 Warszawa
XI 14/15.12.2024 Gdynia

Dlaczego warto uczestniczyć w studiach DBA w Akademii Marynarki Wojennej?

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich AMW od lat rozwija swoje kompetencje w zakresie bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz cyberbezpieczeństwa. Posiadamy doświadczoną kadrę dydaktyczną i naukową oraz współpracujemy z bardzo licznym gronem specjalistów i praktyków wzbogacających poziom świadczonych przez nas usług edukacyjnych i badawczych. W bieżącym roku otrzymaliśmy najwyższą kategorię naukową (A+) w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Kategoria ta została nadana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki po przeprowadzeniu ewaluacji osiągnięć naukowych pracowników reprezentujących daną dyscyplinę.


Jak wyglądać będą zajęcia?

Zajęcia w miarę możliwości epidemiologicznych planujemy prowadzić w sposób stacjonarny. Alternatywnie jesteśmy jednak gotowi, by odbywały się w sposób zdalny przy pomocy platformy do wideokonferencji. Zajęcia prowadzone w sposób stacjonarny nie będą transmitowane online, tak jak i nie planujemy w tym momencie odtwarzać stacjonarnym studentom nagrań z wykładów bez fizycznej obecności prowadzących.


Kiedy można się zapisać?

Rekrutacja na II edycję studiów DBA trwa do 31 grudnia 2023 roku.